-

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot    

Treviro Oy
Y-tunnus: 2949129-6
Sarvijaakonkatu 24
33540 Tampere info@Treviro.fi
puh: +358 50 5698021

Rekisterin nimi: Treviron asiakasrekisteri

Rekistereihin tallennettavat tiedot    

Seuraavat tiedot voidaan tallentaa

a)    Treviron asiakasrekisteriin
•    Etu- ja sukunimi
•    Organisaation nimi
•    Y-tunnus
•    Postiosoite
•    Puhelinnumero
•    Sähköpostiosoite
•    Laskutustiedot

b)    Treviron uutiskirjeen tilausrekisteriin
•    Etu- ja sukunimi
•    Organisaation nimi
•    Sähköpostiosoite

Rekisterien tietojen käyttötarkoitus    

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
•    Asiakasprojektien hallinnointiin
•    Treviron tiedottamiseen ja uutisointiin, mikäli rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle
•    Rahoittajaraportointiin


Tietojen säilytysaika:    Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus ja/tai tilaus on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet    

Rekisteröity itse rekisteröityessään Treviron asiakkaaksi tai - uutiskirjeen tilaajaksi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle    

Tietoihin on pääsyoikeus
•    Rekisterinpitäjän työntekijöillä
•    Asiakasprojektien hallintaan liittyvillä alihankkijoilla
•    Määritellyin osin kolmannella osapuolella

Osa tiedoista voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakasprojektin toteuttamista varten. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kolmannen osapuolen ja henkilötietojen käsittelijän tietoturva on toteutettu tarpeellisessa laajuudessa. Kolmansille osapuolille luovutettavia tietoja voivat olla:
•    Etu- ja sukunimi 
•    Tilaajaorganisaatio
•    Postiosoite
•    Sähköpostiosoite
•    Laskutustiedot


Tietojen suojaamisen periaatteet    

Treviro Oy on laatinut tietosuojakäytännön, jonka mukaisia tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä Treviro Oy ja sen henkilöstö noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekistereitä säilytetään
•    suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä ja verkkopalvelimen palveluntarjoajalla eli henkilötietojen käsittelijällä.
•    Palveluntarjoajien suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain osalla rekisterinpitäjän työntekijöistä ja kyseisen palvelun tarjoajalla eli henkilötietojen käsittelijällä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista    

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Treviro Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi tehdä mahdollisen korjaus- tai poistopyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjaus- tai poistopyynnön Treviro Oy:lle postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Treviro Oy:lle osoitteeseen info@Treviro.fi.